Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden OKIDOKI Kindercoaching

 Artikel 1. Algemeen

 • OKIDOKI Kindercoaching, gevestigd in Waalre, is opgericht door Hiske Tierie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67188524.
 • OKIDOKI Kindercoaching biedt begeleiding aan jeugdigen (vanaf vier jaar) en hun ouder(s)/opvoeder(s), opvoedondersteuning en workshops voor ouder(s)/opvoeder(s).

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en overeenkomsten van of met OKIDOKI Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Tijdens een van de eerste contactmomenten met de ouder(s)/opvoeder(s) wordt naar deze Algemene Voorwaarden verwezen.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 Artikel 3. Coachingsovereenkomst

 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat alle wettelijk gezag hebbende ouders/opvoeders schriftelijk dienen in te stemmen met de begeleiding van het kind. OKIDOKI Kindercoaching heeft hiervoor een Toestemmingsformulier opgesteld dat door beide gezaghebbende ouders/opvoeders getekend moet worden.
 • De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij dit direct doorgeeft aan OKIDOKI Kindercoaching. Indien dit het geval is, is het OKIDOKI Kindercoaching niet of niet langer toegestaan om het kind te begeleiden
 • Indien de opdrachtgevende gezaghebbende ouder niet of niet volledig aan het gestelde in bovenstaand punt heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgevende gezaghebbende ouder. Deze zal OKIDOKI Kindercoaching in zo’n geval volledig vrijwaren, indien OKIDOKI Kindercoaching hierover door de andere ouder wordt aangesproken.
 • Voor de begeleiding van jongeren boven de 16 jaar maakt OKIDOKI Kindercoaching ook gebruik van het hierboven genoemde Toestemmingsformulier. Indien gewenst kan hiervan afgeweken worden en kan de overeenkomst op dezelfde manier als bij volwassenen worden vastgelegd (zie volgende punt)
 • Voor de begeleiding van volwassenen zal een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden waarin staat wat de gemaakte afspraak is.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • OKIDOKI Kindercoaching zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een pedagoog en kindercoach verwacht mag worden.
 • In het geval van begeleiding van een kind of jongere, is het kind/de jongere de cliënt. OKIDOKI Kindercoaching werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind.
 • Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.
 • Een kind- of oudersessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie bij het kind thuis of op school worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching.
 • Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.
 • In het geval van begeleiding van een volwassene start het traject met een kennismakingsgesprek, duurt een sessie 60 minuten (tenzij ander overeengekomen) en is de volwassene zelf verantwoordelijk voor het te bereiken resultaat. Het traject wordt beëindigd in onderling overleg (volwassene en coach).

Artikel 5. Investering en betalingsvoorwaarden

 • De actuele tarieven voor (kinder)coaching en workshops staan vermeld op de website www.okidokikindercoaching.nl en op te vragen bij OKIDOKI Kindercoaching. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 • OKIDOKI Kindercoaching is gerechtigd om de tarieven aan te passen gedurende het jaar. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd. Bij reeds lopende trajecten blijven de bij aanvang van het traject geldende tarieven van kracht tot het moment waarop het traject wordt beëindigd.
 • Telefonisch overleg en e-mailcontact is gedeeltelijk inbegrepen bij de (kinder)coaching. Wanneer deze contactmomenten bovengemiddeld in aantal en/of lengte zijn, zal OKIDOKI Kindercoaching hierover in gesprek gaan met de betrokken partij. Er kan dan besloten worden dat hier na afloop van het traject nog een factuur voor gestuurd wordt.
 • Na elke losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd met het verzoek binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet betaald is, is OKIDOKI Kindercoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Tevens is OKIDOKI Kindercoaching dan gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet in rekening te brengen.

Artikel 6. Regels en afspraken

 • Afspraken voor een sessie of workshop beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. De ouder/opvoeder dient ervoor te zorgen dat het kind en/of hij/zij zelf op tijd op de afgesproken plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien dit zo is afgesproken.
 • Indien een sessie of workshop niet op tijd kan beginnen omdat het kind of de volwassene niet aanwezig is, dat betekent dit niet dat de sessie of workshop daardoor automatisch langer doorgaat dan het afgesproken eindtijdstip. In deze gevallen zal gewoon het volledige tarief in rekening worden gebracht.
 • Het verzetten of annuleren van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang van de sessie of workshop kosteloos mogelijk. Verzetten en annuleren mag telefonisch maar moet tevens per e-mail SMS of WhatsApp bericht worden bekrachtigd.
 • Wanneer het verzetten of annuleren minder dan 24 uur voor aanvang van de sessie of workshop wordt doorgegeven, wordt het overeengekomen tarief voor de afspraak (coachingssessie of workshop) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte of aanwijsbare reden van overmacht waardoor annulering niet eerder kon worden gemeld, gelden geen kosten.

 Artikel 7. Vertrouwelijkheid en privacy

 • OKIDOKI Kindercoaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
 • Het coachingsproces wordt altijd (achteraf) besproken met de ouder(s) tijdens evaluatie gesprekken. Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na overleg met het kind.
 • Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezaghebbende ouder(s).
 • OKIDOKI Kindercoaching zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van cliënten, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiervoor heeft OKIDOKI Kindercoaching ook een Privacy verklaring (zie okidokikindercoaching.nl).

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • OKIDOKI Kindercoaching heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 • Ouders zijn, samen met het kind, verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.
 • De aansprakelijkheid van OKIDOKI Kindercoaching is beperkt tot schade die het gevolg is van aan OKIDOKI Kindercoaching toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst als OKIDOKI Kindercoaching in verzuim is.
 • Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan OKIDOKI Kindercoaching in het kader van de overeenkomst.
 • OKIDOKI Kindercoaching heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met OKIDOKI Kindercoaching, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. De klacht moet ook schriftelijk worden ingediend bij OKIDOKI Kindercoaching.
 • OKIDOKI Kindercoaching heeft zich, in verband met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), verbonden aan het klachtenreglement van de beroepsorganisatie Adiona. Adiona is aangesloten bij Stichting Zorggeschil, een erkende geschillencommissie (zorggeschil.nl). De klachtenbemiddelaar is Stichting Quasir, expertisecentrum voor klachten zorg en welzijn (www.quasir.nl).
 • Cliënten van OKIDOKI Kindercoaching kunnen een beroep doen op bovengenoemd klachtenreglement en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door de klachtenbemiddelaar Stichting Quasir. Indien de klachtenregeling is doorlopen en de klager is het niet eens met de uitkomst, dan kan de klager de klacht voorleggen aan de erkende Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn geplaatst op okidokikindercoaching.nl.
 • Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met OKIDOKI Kindercoaching.